Webreglement Tennisvereniging Heksenwiel

Definities

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. website: één van de websites welke op de adressen heksenwiel.visuallocal.com en www.tv-heksenwiel.nl gepubliceerd zijn;

b. webhost: de onderneming welke de voor publicatie van de website benodigde apparatuur beschikbaar stelt;

c. server: de onder b bedoelde apparatuur;

d. database: een verzameling van gegevens, welke binnen de website op de server van de webhost is ondergebracht;

e. vereniging: de tennisvereniging Heksenwiel;

f. bestuur: het dagelijks bestuur van de vereniging;

g. webmaster: een door het bestuur aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de website;

h. kopij: alle zaken welke aan de webmaster ter publicatie op de website worden aangeboden;

i. redactioneel verantwoordelijke: een door het bestuur aangewezen persoon die kopij voor de website mag aanleveren;

j. sponsoruiting: directe of indirecte reclame uiting van een onderneming welke een door het bestuur goedgekeurd sponsorcontract heeft met de vereniging;


Verantwoordelijkheid

Artikel 2
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de door de vereniging gevoerde websites.

Artikel 3

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bij de website van vereniging in één of meer databases aanwezige gegevens. Dit geldt zowel inhoudelijk voor de juistheid van de betrokken gegevens als in het algemeen voor de beveiliging tegen misbruik van de gegevens.

Artikel 4

Het bestuur wijst de personen aan welke als redactioneel verantwoordelijke kopij kunnen aanleveren voor de website.

Publiceren

Artikel 5

De webmaster publiceert alleen kopij afkomstig van een persoon als bedoeld in artikel 4 of kopij afkomstig van één van de leden van het dagelijks bestuur;

Sponsoruitingen

Artikel 6

Een sponsoruiting wordt uitsluitend in het web opgenomen met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de voorzitter van de sponsorcommissie of de voorzitter indien er geen sponsorcommissie of voorzitter is.

Weigeren van kopij door de webmaster

Artikel 7

De webmaster is ten allen tijde bevoegd aangeleverde kopij zonder opgaaf van redenen te weigeren. Bij een dergelijke weigering is de webmaster verplicht de kopij ter toetsing aan het bestuur voor te leggen en degene die de kopij heeft aangeleverd van deze toetsing op de hoogte te stellen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 6344

T.P.V. Heksenwiel

Heksendans 2
4823 JX Breda

KVK-nummer

41106117